โครงการ การวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาแนวทางการปรับตัวสู่เมือง คาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

(Greenhouse Gas Analysis and Adaptation for Sustainable Low Carbon City)

เทศบาล

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก