เกี่ยวกับโครงการ


ชื่อโครงการ

โครงการ “การวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาแนวทางการปรับตัวสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

(Greenhouse Gas Analysis and Adaptation for Sustainable Low Carbon City)”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองในกรณีเศรษฐกิจปกติ (BAU)

2. เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์กรอกข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองแบบออนไลน์

3. เพื่อหาแนวทางการปรับตัวที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม (Best Practice) สู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน

(Greenhouse Gas Analysis and Adaptation for Sustainable Low Carbon City)”

เป้าหมายของโครงการ

(Greenhouse Gas Analysis and Adaptation for Sustainable Low Carbon City)”